Regulamin placu

Home / Regulamin placu

>REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU

MEGA! Team Szkolenie Psów Rzeszów

1.     Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.

2.     Uczestnik szkolenia wchodzi na plac treningowy wyłącznie pod opieką instruktora lub innej, upoważnionej przez niego osoby.

3.     Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.

4.     Pies jest spuszczany ze smyczy na własną odpowiedzialność uczestnika szkolenia, wyłącznie na terenie oraz w czasie wyznaczonym przez instruktora i za jego pozwoleniem.

5.     Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości na placu.

6.     Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.

7.     Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1k.c.Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

8.     Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.

9.     Instruktor prowadzi listę obecności na zajęciach.

10.   Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach.

11.   Opuszczenie 3 kolejnych zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia uprawnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie.

12.   Uczestnik szkolenia po pierwszym spotkaniu ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów.

13.   Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczęszczać na kurs, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem trzeciego spotkania.

14.   W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

15.   Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.

16.   Suka podczas cieczki jest wyłączona z udziału w zajęciach. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym instruktora, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.

17.   Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym krótkim spacerze z psem.

18.   Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.

19.  Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:
– wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
– wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
– wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.

20.  Apteczka pierwszej pomocy jest dostępna na naszym placu szkoleniowym.

21.  Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Mega! Team jest udostępniany wyłącznie za zgodą instruktora.

22.   Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem  z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreślenia z listy kursantów bez zwrotu kosztów.

23.   Uczestnicy, którzy ukończyli kurs MEGA Pies w MEGA! Team mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w kolejnych grupach kursu.